Generalforsamling

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 06/03/2018
19:00 - 21:30

Lokation
Sommers Automobilmuseum

Kategori


Indkaldelse til generalforsamling i MG Car Club Danish Centre

tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19:00
i DVK’s lokale, Sommers Bilmuseum, Nærum Hovedgade 2, 2850 Nærum.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1: Valg af dirigent
2: Formanden aflægger beretning
3: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Valg af næstformand (lige år)
6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8: Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
9: Fremlæggelse af budget for indeværende periode, herunder fastlæggelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent.
10: Eventuelt.
————-

Ad 5: Valg af næstformand.
På valg er Rikke Urbansen Nissen (modtager genvalg).

Ad 6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Michael Madsen (modtager ikke genvalg)
på valg er Jens Hansen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Torben Olesen (i dag suppleant) og Bent Hedegaard.

Ad 7: Valg af to suppleanter.
På valg er Henning Petersen (modtager ikke genvalg)
på valg er Torben Olesen (modtager ikke genvalg såfremt han indvælges i bestyrelsen
jfr. punkt 6).
Bestyrelsen foreslår Claus Poulsen og Bo Damkjær.

Ad 8: Valg af én revisor og én revisorsuppleant.
På valg er Jørgen Bakka (revisor) og John Milland (revisorsuppleant)

Forslag, der ønskes under afstemning på generalforsamlingen, skal være formanden eller næstformanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. senest 6. februar 2018. Indkomne forslag skal offentliggøres senest to uger før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Forslag til lovændringer skal være indsendt inden den 1. januar og bekendtgøres for medlemmerne mindst to uger inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer eller klubbens opløsning, afgøres ved simpel majoritet. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben. Vedtagelse af lovændringer kræver tre fjerdedeles flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Til generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningsreglerne fastlægges i øvrigt suverænt af dirigenten. Et af bestyrelsen valgt medlem fører referat over generalforsamlingens forløb, og dette bringes i klubbladet og på klubbens hjemmeside.

Traditionen tro hylder vi årets klubmester 2017 og nr. 2 og 3, vinder af Stifinderpokalen og Hastighedspokalen (Ole Fredsgaards Pokal). Og måske udpeger vi igen i år et medlem, som har fortjent ’Fortjenstpokalen’.

På gensyn til generalforsamlingen
Bestyrelsen

For alle med interesse i MG-biler, nye som gamle