Generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 05/03/2019
19:00 - 21:30

Kategori


Generalforsamling afholdes i Nærum og starter kl. 19.

Sommers Automobilmuseum
Det store lokale på 1. sal
Nærum Hovedgade 3
2850 Nærum

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1: Valg af dirigent
2: Formanden aflægger beretning
3: Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Valg af formand
På valg er Lars Thousig (modtager genvalg)
6: Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg er Kurt Larsen (modtager ikke genvalg)
På valg er Claus Poulsen (modtager genvalg)
7: Valg af to suppleanter til bestyrelsen
På valg er Bo Damkjær (modtager genvalg)
Desuden er der en ledig suppleantpost, som ønskes besat
8: Valg af en revisor og en revisorsuppleant
På valg er revisor Jørgen Bakka
På valg er revisorsuppleant John Milland
9: Fremlæggelse af budget for indeværende periode, herunder fastlæggelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent.
10: Eventuelt

————-

Forslag, der ønskes under afstemning på generalforsamlingen, skal være formanden eller næstformanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, dvs. senest 5. februar 2019. Indkomne forslag skal offentliggøres senest to uger før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Forslag til lovændringer skal være indsendt inden den 1. januar og bekendtgøres for medlemmerne mindst to uger inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer eller klubbens opløsning, afgøres ved simpel majoritet. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben. Vedtagelse af lovændringer kræver tre fjerdedeles flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

Til generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemningsreglerne fastlægges i øvrigt suverænt af dirigenten. Et af bestyrelsen valgt medlem fører referat over generalforsamlingens forløb, og dette bringes i klubbladet og på klubbens hjemmeside.

Efter generalforsamlingen vil vi kåre mestrene for 2018 og tildele Fortjenstpokalen til et medlem, som har gjort sig særligt bemærket.

På gensyn
Bestyrelsen